NADZÓR

NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM SKŁADNIKÓW I JAKOŚCIĄ PROCESÓW

Naszym celem jako lidera w ogólnoświatowej branży opieki zdrowotnej jest opracowywanie produktów, które chronią ludzkie życie i poprawiają jego jakość. Kluczowe jest więc zapewnienie, że nasze produkty są bezpieczne, skuteczne i przynoszą zamierzone korzyści dla zdrowia.

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

NASI DOSTAWCY MUSZĄ SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE STANDARDY JAKOŚCI

Rządy wielu krajów na całym świecie wprowadzają nowe prawa i rozporządzenia ograniczające użycie niektórych substancji chemicznych w wytwarzanych produktach. Są to m.in.:

 

  • Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
  • Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS);
  • Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Nasi dostawcy są zobowiązani wypełnić dokumentację dotyczącą substancji objętych ograniczeniami (Restricted Substance Query), w której należy podać skład chemiczny wszystkich części dostarczanych firmie Abbott. Jeśli pełne dane dotyczące składu nie są w danym momencie znane, w dokumentacji należy podać skład substancji chemicznych wymienionych obecnie w powyższych rozporządzeniach.

Pytania dotyczące substancji objętych ograniczeniami można kierować na adres Abbott.REACH@abbott.com, który jest naszym zewnętrznym adresem poczty elektronicznej monitorowanym na bieżąco pod kątem korespondencji od klientów i dostawców.