NOTA PRAWNA

Informacje, dokumenty i związane z nimi ilustracje publikowane na tej stronie internetowej ("INFORMACJE") są wyłączną własnością Abbott Laboratories. Zgoda na wykorzystanie danych zamieszczonych w "INFORMACJACH" udzielana jest pod warunkiem, że: po pierwsze, powyższa notatka o prawie autorskim będzie umieszczona na wszystkich kopiach INFORMACJI, po drugie, INFORMACJE zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie będą wykorzystywane do celów handlowych, a jedynie informacyjnych, bądź dla celów prywatnych, po trzecie,  niniejsza strona internetowa nie może być modyfikowana ani przetwarzana i, po czwarte, żadna z ilustracji dostępnych na tej stronie internetowej nie może być wykorzystywana w oderwaniu od towarzyszącego jej tekstu.

Wszystkie nazwy produktów napisane kursywą są znakami handlowymi stanowiącymi własność lub będącymi na licencji Abbott Laboratories, przedstawicielstw tej firmy lub firm z nią stowarzyszonych. Wykorzystywanie jakichkolwiek znaków handlowych, nazw handlowych, opakowań czy produktów prezentowanych na tej stronie internetowej jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Abbott Laboratories. Wyjątkiem jest wykorzystywanie powyższych informacji do identyfikacji produktów i usług świadczonych przez firmę Abbott.

W przypadkach innych niż wymienione powyżej żadnej osobie nie będzie, w sposób wyrażony lub domniemany, udzielana zgoda ani licencja na posługiwanie się jakimkolwiek patentem, czy znakiem handlowym lub innym prawem własności należącym do Abbott Laboratories.

Każdy użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za korzystanie z tej strony internetowej.  Niniejsza strona internetowa może zawierać techniczne niedociągnięcia lub błędy literowe. Abbott zastrzega sobie prawo do uzupełniania, skracania lub modyfikacji niniejszej strony internetowej w każdej chwili i bez uprzedzenia.

ABBOTT LABORATORIES NIE UDZIELA PEŁNOMOCNICTW ANI GWARANCJI DO REPREZENTOWANIA FIRMY W ZWIĄZKU Z ISTNIENIEM NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. NINIEJSZYM, ABBOTT LABORATORIES UNIEWAŻNIA WSZELKIE PEŁNOMOCNICTWA I PRZEDSTAWICIELSTWA, ZARÓWNO WYPOWIEDZIANE, JAK I DOMNIEMANE, USTANOWIONE ZGODNIE Z PRAWEM, NA MOCY UMOWY LUB OBEJMUJĄCE, W INNY NIEOGRANICZONY SPOSÓB, GWARANCJE ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚĆ DO KONKRETNEGO CELU, TYTUŁU ORAZ DAJĄCE GWARANCJĘ NIETYKALNOŚCI. W ŻADNYM PRZYPADKU ABBOTT LABORATORIES NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA POWSTAŁE WSZELKIEGO RODZAJU SZKODY, ŁĄCZNIE Z BEZPOŚREDNIMI I POŚREDNIMI ORAZ NADZWYCZAJNYMMI (OBEJMUJĄCYMI TAKŻE UTRATĘ ZYSKU), ZA ZDARZENIA POWTARZAJĄCE SIĘ ORAZ WYPADKI ODOSOBNIONE WYNIKAJĄCE Z, LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z ISTNIENIEM LUB WYKORZYSTANIEM STRON INTERNETOWYCH FIRMY ABBOTT LABORATORIES ORAZ/LUB "INFORMACJI", NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY FIRMA ABBOTT LABORATORIES POWIADOMIONA ZOSTAŁA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH ZDARZEŃ. 

Żadne poufne kontakty nie uprawniają użytkowników tej strony internetowej do jakichkolwiek komentarzy w formie ustnej, pisemnej czy elektronicznej (takich jak pytania, sugestie, pomysły itd.) kierowanych pod adresem Abbott Laboratories.

Każdy komentarz czy jakakolwiek informacja załączona w ten sposób, powinna być traktowana jako jawna, a Abbott ma prawo do rozpowszechniania, czy innego wykorzystywania takiej informacji dla wszelkich celów, łącznie z badaniami, rozwojem, użytkowaniem, czy sprzedażą produktów zwierających takie informacje. Nadawca wszelkich informacji skierowanych pod adresem Abbott Laboratories jest w pełni odpowiedzialny za ich treść, zarówno ich zgodność z prawdą, jak i dokładność oraz ewentualne naruszenie czyichkolwiek praw własności, które mogło nastąpić w konsekwencji.

Jeśli nie wspomniano inaczej, nazwy produktów, ich opisy, czy etykiety są pochodzenia amerykańskiego. Produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub być dostępne, ale pod innymi nazwami, w innych dawkach czy z innymi wskazaniami. Wiele z wymienionych produktów może być dostępnych jedynie na recepty. Abbott Laboratories nie jest zobowiązany do świadczenia usług ani porad medycznych.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej takie jak opisy, artykuły, wywiady czy video mają charakter informacyjny i reklamowy. Nie służą do diagnozowania chorób ani badań przesiewowych. Użytkownicy powinni zawsze konsultować wszelkie pytania lub obawy dotyczące leczenia z pracownikiem służby zdrowia.