Informacja o realizowanej strategii podatkowej

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2022 R.

Niniejsza informacja jest publikowana zgodnie z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wersji obowiązującej w 2022 r., w odniesieniu do Abbott Medical Sp. z o.o. (dalej jako: Abbott Medical lub Spółka, NIP 9521701649)

PODEJŚCIE GRUPY ABBOTT DO OPODATKOWANIA

Abbott Laboratories z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i wszystkie spółki zależne („Grupa Abbott”) są zobowiązane do odpowiedzialnego zarządzania podatkami i przejrzystości w działalności prowadzonej na całym świecie, w tym w Polsce. Odprowadzane przez nas podatki stanowią znaczne kwoty, obejmujące między innymi podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od sprzedaży, opłaty celne i podatki naliczane od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Kwoty te w odczuwalny sposób zasilają społeczeństwa na całym świecie, włączając w to społeczeństwo polskie.

Nasze podejście do podatków opiera się na trzech zasadach: 1) zgodności z krajowymi i międzynarodowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi; 2) dążeniu do osiągnięcia doskonałości biznesowej, której celem jest maksymalizacja wydajności i konkurencyjności; oraz 3) braniu pod uwagę interesów wielu stron, w tym władz rządowych i organów podatkowych, klientów, akcjonariuszy i społeczności, w których prowadzimy swoją działalność.

ORGANIZACJA I POLITYKA PODATKOWA GRUPY ABBOTT

Grupa Abbott posiada działającą na globalną skalę funkcję podatkową (Dział Corporate Tax), dbającą o przestrzeganie krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych. Zespół ten stanowi część Działu Finansów, podlegającego nadzorowi Dyrektora Finansowego. Dział Corporate Tax odpowiada za opracowywanie i wdrażanie polityki podatkowej we wszystkich spółkach Abbott i współpracuje z podmiotami z innych krajów, w tym z zespołem podatkowym polskiej Spółki, aby zapewnić przestrzeganie tej polityki przez wszystkich pracowników.

Grupa Abbott wdrożyła procedury i środki kontroli w celu zapewnienia zgodności polityki podatkowej ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Wspomniane procedury i środki kontroli umożliwiają składanie prawidłowych zeznań podatkowych oraz zapewniają rzetelność pozycji finansowych spółek Grupy Abbott.

Transgraniczne operacje i łańcuchy dostaw Grupy Abbott odzwierciedlają globalny, złożony charakter naszej działalności i są niezbędne w wielu krajach, aby zapewnić dostawy produktów na liczne rynki, jakie obsługujemy. Polityka cen transferowych Grupy Abbott bazuje na zasadzie cen rynkowych.

TRANSPARENTNOŚĆ GRUPY ABBOTT WOBEC WŁADZ PODATKOWYCH

Założeniem Grupy Abbott jest utrzymywanie otwartych, pozytywnych relacji z polskimi organami podatkowymi oraz rządami i organami podatkowymi na całym świecie. Angażujemy się również w stały, konstruktywny dialog dotyczący podejścia Grupy Abbott do zarządzania kwestiami podatkowymi oraz ogólnej polityki podatkowej realizowanej na globalną skalę. Grupa Abbott posiada również sformalizowane umowy i program stałego monitorowania w wielu państwach, w których odprowadza podatki i w których kwalifikuje się do selektywnych programów dających długotrwałą pewność zarówno organom podatkowym, jak i spółkom z Grupy Abbott, w odniesieniu do podatkowych aspektów ich działalności.

ABBOTT W POLSCE

Realizacja obowiązków podatkowych w Polsce

Spółka jest w Polsce podatnikiem i płatnikiem następujących podatków: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku u źródła, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (jeśli ma zastosowanie). Spółka terminowo przygotowuje i składa wszystkie wymagane na mocy przepisów prawa deklaracje i informacje podatkowe oraz terminowo reguluje wynikające z nich zobowiązania podatkowe. Spółka korzysta z profesjonalnego oprogramowania informatycznego w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych niezbędnych do kalkulacji podatkowych.

Funkcja podatkowa

Globalna funkcja podatkowa (Dział Corporate Tax) odpowiada na całym świecie za kontrolę podatkową i administrację Grupy Abbott od strony podatkowej. Dział Corporate Tax wykonuje swoje obowiązki poprzez połączenie własnych działań oraz delegowanie pewnych obowiązków na spółki lokalne. W Polsce, polskie (lokalne) sprawy podatkowe są prowadzone i nadzorowane przez lokalny zespół podatkowy posiadający odpowiednią wiedzę o prawie podatkowym i odpowiednie kompetencje. Lokalny zespół podatkowy regularnie uczestniczy w szkoleniach mających na celu doskonalenie umiejętności podatkowych i zapewnienie bieżącej znajomości zmian w przepisach podatkowych, wymogów informacyjnych i najlepszych praktyk.

Procedury i procesy podatkowe

W celu zapewnienia, że ​​obowiązki podmiotów z Grupy Abbott w zakresie zgodności i raportowania są wypełniane we wszystkich jurysdykcjach, globalna funkcja podatkowa (Dział Corporate Tax) wprowadziła i utrzymuje szereg polityk i procedur podatkowych, które powinny być przestrzegane przez wszystkie podmioty z Grupy Abbott. Te zasady i procedury są częścią większej struktury kontroli biznesowej i zawierają rozbudowane mechanizmy kontrolne w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości. Zespół podatkowy w Polsce przestrzega tych polityk i procedur podatkowych. Poprzez stosowanie się do tych polityk i procedur podatkowych oraz poprzez stosowanie ww. mechanizmów kontrolnych, ryzyko podatkowe dla Spółki jest minimalizowane.

Spółka posiada również na poziomie lokalnym operacyjne procedury podatkowe zapewniające poprawność i terminowość rozliczeń podatkowych, w szczególności rozliczeń podatku od towarów i usług oraz  podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka jest aktywnie wspierana w sprawach podatkowych przez Dział Corporate Tax. Spółka angażuje także zewnętrznych ekspertów podatkowych, z którymi konsultuje kwestie podatkowe i korzysta z ich wiedzy eksperckiej.

Dodatkowe informacje dotyczące Spółki

Abbott Medical nie bierze udziału w dobrowolnym programie współdziałania z Krajową Administracją Skarbową, jednak Spółka właściwie i terminowo odpowiada na wszelkie wnioski, prośby lub zapytania ze strony organów podatkowych.

W 2022 roku Spółka nie zgłosiła Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej transakcji dotyczących schematów podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, gdyż żadna z transakcji Spółki nie podlega tym przepisom. Spółka przestrzega zasad wynikających z przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych.

Ponadto w 2022 roku Abbott Medical realizowała transakcje w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z różnymi podmiotami z Grupy Abbott polegające na:

  • (i) nabyciu towarów i środków trwałych oraz
  • (ii) pożyczaniu środków pieniężnych.

Wszystkie szczegóły związane z tymi transakcjami znajdują się w publikowanym przez Spółkę sprawozdaniu finansowym.

Spółka natomiast nie realizowała transakcji w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (działania restrukturyzacyjne planowane lub podejmowane).

W 2022 roku Spółka nie wystąpiła o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej ani wiążącej informacji akcyzowej.

Spółka nie dokonuje rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, jak również nie dokonuje rozliczeń podatkowych na tych terytoriach, ani w tych krajach.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2021 R.

Niniejsza informacja jest publikowana zgodnie z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wersji obowiązującej w 2021 r., w odniesieniu do Abbott Medical Sp. z o.o. (dalej jako: Abbott Medical lub Spółka, NIP 9521701649)

PODEJŚCIE GRUPY ABBOTT DO OPODATKOWANIA

Abbott Laboratories z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i wszystkie spółki zależne („Grupa Abbott”) są zobowiązane do odpowiedzialnego zarządzania podatkami i przejrzystości w działalności prowadzonej na całym świecie, w tym w Polsce. Odprowadzane przez nas podatki stanowią znaczne kwoty, obejmujące między innymi podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od sprzedaży, opłaty celne i podatki naliczane od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Kwoty te w odczuwalny sposób zasilają społeczeństwa na całym świecie, włączając w to społeczeństwo polskie.

Nasze podejście do podatków opiera się na trzech zasadach: 1) zgodności z krajowymi i międzynarodowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi; 2) dążeniu do osiągnięcia doskonałości biznesowej, której celem jest maksymalizacja wydajności i konkurencyjności; oraz 3) braniu pod uwagę interesów wielu stron, w tym władz rządowych i organów podatkowych, klientów, akcjonariuszy i społeczności, w których prowadzimy swoją działalność.

ORGANIZACJA I POLITYKA PODATKOWA GRUPY ABBOTT

Grupa Abbott posiada działającą na globalną skalę funkcję podatkową (Dział Corporate Tax), dbającą o przestrzeganie krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych. Zespół ten stanowi część Działu Finansów, podlegającego nadzorowi Dyrektora Finansowego. Dział Corporate Tax odpowiada za opracowywanie i wdrażanie polityki podatkowej we wszystkich spółkach Abbott i współpracuje z podmiotami z innych krajów, w tym z zespołem podatkowym polskiej Spółki, aby zapewnić przestrzeganie tej polityki przez wszystkich pracowników.

Grupa Abbott wdrożyła procedury i środki kontroli w celu zapewnienia zgodności polityki podatkowej ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Wspomniane procedury i środki kontroli umożliwiają składanie prawidłowych zeznań podatkowych oraz zapewniają rzetelność pozycji finansowych spółek Grupy Abbott.

Transgraniczne operacje i łańcuchy dostaw Grupy Abbott odzwierciedlają globalny, złożony charakter naszej działalności i są niezbędne w wielu krajach, aby zapewnić dostawy produktów na liczne rynki, jakie obsługujemy. Polityka cen transferowych Grupy Abbott bazuje na zasadzie cen rynkowych.

TRANSPARENTNOŚĆ GRUPY ABBOTT WOBEC WŁADZ PODATKOWYCH

Założeniem Grupy Abbott jest utrzymywanie otwartych, pozytywnych relacji z polskimi organami podatkowymi oraz rządami i organami podatkowymi na całym świecie. Angażujemy się również w stały, konstruktywny dialog dotyczący podejścia Grupy Abbott do zarządzania kwestiami podatkowymi oraz ogólnej polityki podatkowej realizowanej na globalną skalę. Grupa Abbott posiada również sformalizowane umowy i program stałego monitorowania w wielu państwach, w których odprowadza podatki i w których kwalifikuje się do selektywnych programów dających długotrwałą pewność zarówno organom podatkowym, jak i spółkom z Grupy Abbott, w odniesieniu do podatkowych aspektów ich działalności.

ABBOTT W POLSCE

Realizacja obowiązków podatkowych w Polsce

Spółka jest w Polsce podatnikiem i płatnikiem następujących podatków: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku u źródła, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (jeśli ma zastosowanie). Spółka terminowo przygotowuje i składa wszystkie wymagane na mocy przepisów prawa deklaracje i informacje podatkowe oraz terminowo reguluje wynikające z nich zobowiązania podatkowe. Spółka korzysta z profesjonalnego oprogramowania informatycznego w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych niezbędnych do kalkulacji podatkowych.

Funkcja podatkowa

Globalna funkcja podatkowa (Dział Corporate Tax) odpowiada na całym świecie za kontrolę podatkową i administrację Grupy Abbott od strony podatkowej. Dział Corporate Tax wykonuje swoje obowiązki poprzez połączenie własnych działań oraz delegowanie pewnych obowiązków na spółki lokalne. W Polsce, polskie (lokalne) sprawy podatkowe są prowadzone i nadzorowane przez lokalny zespół podatkowy posiadający odpowiednią wiedzę o prawie podatkowym i odpowiednie kompetencje. Lokalny zespół podatkowy regularnie uczestniczy w szkoleniach mających na celu doskonalenie umiejętności podatkowych i zapewnienie bieżącej znajomości zmian w przepisach podatkowych, wymogów informacyjnych i najlepszych praktyk.

Procedury i procesy podatkowe

W celu zapewnienia, że ​​obowiązki podmiotów z Grupy Abbott w zakresie zgodności i raportowania są wypełniane we wszystkich jurysdykcjach, globalna funkcja podatkowa (Dział Corporate Tax) wprowadziła i utrzymuje szereg polityk i procedur podatkowych, które powinny być przestrzegane przez wszystkie podmioty z Grupy Abbott. Te zasady i procedury są częścią większej struktury kontroli biznesowej i zawierają rozbudowane mechanizmy kontrolne w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości. Zespół podatkowy w Polsce przestrzega tych polityk i procedur podatkowych. Poprzez stosowanie się do tych polityk i procedur podatkowych oraz poprzez stosowanie ww. mechanizmów kontrolnych, ryzyko podatkowe dla Spółki jest minimalizowane.

Spółka posiada również na poziomie lokalnym operacyjne procedury podatkowe zapewniające poprawność i terminowość rozliczeń podatkowych, w szczególności rozliczeń VAT i CIT. Spółka jest aktywnie wspierana w sprawach podatkowych przez Dział Corporate Tax. Spółka angażuje także zewnętrznych ekspertów podatkowych, z którymi konsultuje kwestie podatkowe i korzysta z ich wiedzy eksperckiej.

Dodatkowe informacje dotyczące Spółki

Abbott Medical nie bierze udziału w dobrowolnym programie współdziałania z Krajową Administracją Skarbową, jednak Spółka właściwie i terminowo odpowiada na wszelkie wnioski, prośby lub zapytania ze strony organów podatkowych.

W 2021 roku Spółka nie zgłosiła Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej transakcji dotyczących schematów podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, gdyż żadna z transakcji Spółki nie podlega tym przepisom. Spółka przestrzega zasad wynikających z przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych.

Ponadto w 2021 roku Abbott Medical realizowała transakcje w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z różnymi podmiotami z Grupy Abbott polegające na nabyciu towarów i środków trwałych.

Wszystkie szczegóły związane z tymi transakcjami znajdują się w publikowanym przez Spółkę sprawozdaniu finansowym.

Spółka natomiast nie realizowała transakcji w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (działania restrukturyzacyjne planowane lub podejmowane).

W 2021 roku Spółka nie wystąpiła o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej ani wiążącej informacji akcyzowej.

Spółka nie dokonuje rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, jak również nie dokonuje rozliczeń podatkowych na tych terytoriach, ani w tych krajach.