INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2020 R.

Niniejsza informacja jest publikowana zgodnie z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wersji obowiązującej w 2020 r., w odniesieniu do Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. (dalej jako: Abbott Laboratories lub Spółka)

PODEJŚCIE GRUPY ABBOTT DO OPODATKOWANIA

Zobowiązaniem podjętym przez Grupę Abbott jest odpowiedzialne zarządzanie podatkami i przejrzystość w działalności prowadzonej na całym świecie, w tym w Polsce. Odprowadzane przez nas podatki stanowią znaczne kwoty, obejmujące między innymi podatek od osób prawnych, podatek od sprzedaży, opłaty celne i podatki naliczane od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Kwoty te w odczuwalny sposób zasilają społeczeństwa na całym świecie, włączając w to społeczeństwo polskie.

Nasze podejście do podatków opiera się na trzech zasadach: 1) zgodności z krajowymi i międzynarodowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi; 2) dążeniu do osiągnięcia doskonałości biznesowej, której celem jest maksymalizacja wydajności i konkurencyjności; oraz 3) braniu pod uwagę interesów wielu stron, w tym władz rządowych i organów podatkowych, klientów, akcjonariuszy i społeczności, w których prowadzimy swoją działalność.

ORGANIZACJA I POLITYKA PODATKOWA GRUPY ABBOTT

Grupa Abbott posiada działającą na globalną skalę funkcję podatkową (Dział Corporate Tax), dbającą o przestrzeganie krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych. Zespół ten stanowi część Działu Finansów, podlegającego nadzorowi Dyrektora Finansowego. Dział Corporate Tax odpowiada za opracowywanie i wdrażanie polityki podatkowej we wszystkich spółkach Abbott i współpracuje z podmiotami z innych krajów, w tym z kierownictwem polskiej Spółki, aby zapewnić przestrzeganie tej polityki przez wszystkich pracowników.

Grupa Abbott, w tym również Spółka, wdrożyła procedury i środki kontroli w celu zapewnienia zgodności polityki podatkowej ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Wspomniane procedury i środki kontroli umożliwiają składanie prawidłowych zeznań podatkowych oraz zapewniają rzetelność pozycji finansowych spółek Abbott.

Transgraniczne operacje i łańcuchy dostaw Grupy Abbott odzwierciedlają globalny, złożony charakter naszej działalności i są niezbędne w wielu krajach, aby zapewnić dostawy produktów na liczne rynki, jakie obsługujemy. Polityka cen transferowych Grupy Abbott bazuje na zasadzie cen rynkowych.

TRANSPARENTNOŚĆ GRUPY ABBOTT WOBEC WŁADZ PODATKOWYCH

Założeniem Grupy Abbott jest utrzymywanie otwartych, pozytywnych relacji z polskimi organami podatkowymi oraz rządami i organami podatkowymi na całym świecie. Angażujemy się również w stały konstruktywny dialog dotyczący podejścia Grupy Abbott do zarządzania kwestiami podatkowymi oraz ogólnej polityki podatkowej realizowanej na globalną skalę. Grupa Abbott posiada również sformalizowane umowy i program stałego monitorowania w wielu państwach, w których odprowadza podatki i w których kwalifikuje się do selektywnych programów dających długotrwałą pewność zarówno organom podatkowym, jak i spółkom z Grupy Abbott, w odniesieniu do podatkowych aspektów ich działalności.

ABBOTT W POLSCE

Abbott Laboratories jest w Polsce podatnikiem i płatnikiem następujących podatków: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku u źródła, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (jeśli ma zastosowanie). Spółka terminowo składa wszystkie wymagane na mocy przepisów prawa deklaracje i informacje podatkowe oraz terminowo reguluje wynikające z nich zobowiązania podatkowe. Polskie sprawy podatkowe są prowadzone i nadzorowane przez lokalny zespół podatkowy posiadający odpowiednią wiedzę, który regularnie uczestniczy w szkoleniach mających na celu doskonalenie umiejętności podatkowych i zapewnienie bieżącej znajomości zmian w przepisach podatkowych, wymogów informacyjnych i najlepszych praktyk. Abbott Laboratories nie bierze udziału w dobrowolnym programie współdziałania z Krajową Administracją Skarbową, jednak Spółka właściwie i terminowo odpowiada na wszelkie wnioski, prośby lub zapytania ze strony organów podatkowych.

Spółka w pełni wywiązuje się ze wszystkich swoich obowiązków podatkowych w Polsce. W 2020 roku Spółka nie zgłosiła Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej transakcji dotyczących schematów podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, gdyż żadna z transakcji Spółki nie podlega tym przepisom. Ponadto w 2020 r. Abbott Laboratories realizowała transakcje w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych polegające na nabyciu towarów i środków trwałych, a także na świadczeniu usług wsparcia operacyjnego. Spółka natomiast nie realizowała transakcji w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W 2020 roku Spółka nie wystąpiła o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, jak też nie wystąpiła o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej ani wiążącej informacji akcyzowej.

Spółka nie dokonuje rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, jak również nie dokonuje rozliczeń podatkowych na tych terytoriach ani w tych krajach.